تبلیغات
علوم سوم راهنمایی

علوم سوم راهنمایی
علوم تجربی دریچه ای یه سوی اندیشه های نو 
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتان درباره ی وبلاگ
آزمون علوم دوم راهنمایی

 

1-در افراد نزدیك بین از كدامیك ازوسایل زیر در عینك آنها استفاده می شود

الف:آینه مقعر        ب:عدسی واگرا     ج:آینه محدب       د:عدسی همگرا

2-اگر نور به طور عمود بر سطح آینه بتابد زاویه بازتاب چند درجه خواهد بود

الف:180 درجه      ب:صفر                   ج:90 درجه           د:45 درجه

3-رابطه سرعت نور با شكست نور چگونه است

الف:معكوس           ب:مستقیم            ج:رابطه ندارد       

4-اگر جسم در فاصله كانونی آینه مقعر باشدتصویر در آن

الف:مجازی ،بزرگتر از جسم و وارونه است       ب:حقیقی،بزرگتر از جسم و مستقیم

ج:مجازی،بزرگتر از جسم و مستقیم                 د:حقیقی،كوچكتر از جسم و وارونه

5-در طیف نور در منشور كمترین شكست مربوط به كدام رنگ است

الف:قرمز                                ب:زرد                     ج:آبی                     د:بنفش

6-در بازتاب نور از یك سطح ناصاف زاویه تابش و بازتاب چگونه اند

الف:زاویه تابش بزرگتر از بازتاب است              ب:زاویه بازتاب بزرگتر از تابش است

ج:مساوی اند                                                         د:زاویه وجود ندارد

7-اگر نور به طور عمود از محیطی غلیظ وارد محیط رقیقی شود

الف:می شكند و به خط عمود نزدیك می شود                ب: می شكند وازخط عمود دور می شود

ج:نمی شكندومستقیم حركت می كند                             د:هر دو حالت الف و ب ممكن است

8-اگر فاصله كانونی آینه مقعر 10 سانتیمتر باشد شعاع دایره ای كه آینه بخشی ازمحیط آن است

چقدر خواهد بود

الف:10 سانتیمتر                  ب:20 سانتیمتر                    ج:30 سانتیمتر                     د:40 سانتیمتر

9-اگر فاصله جسم تا آینه تخت 40 سانتیمتر باشد نصف فاصله جسم تا تصویر خود چقدر است

الف: 10 سانتیمتر                 ب:20 سانتیمتر                    ج:35 سانتیمتر                     د:40 سانتیمتر

10-در بازتاب نامنظم

الف:زاویه تابش و بازتابش یك شعاع با هم برابرند          ب:تمام زاویه های تابش با هم برابرند

ج: تمام زاویه های باز تابش با هم برابرند                         د: تمام زاویه های تابش و بازتاب با هم برابرند

11-تصویر در آینه تخت نسبت به جسم چگونه است

الف:كوچكتر و برگردان        ب:مساوی و برگردان            ج:كوچكتر و معكوس           د:مساوی و معكوس

12-جسمی در فاصله 4 متری از آینه تختی در مقابل آینه قرار دارد اگر آن را 2 متر از آینه دور كنیم

فاصله تصویر تا جسم برابر است با

الف:4                      ب:8                        ج:10                      د:12

13-كدامیك چشمه نور نیستند

الف:خورشید         ب:ماه                     ج:ستاره قطبی                     د:كرم شب تاب

14-در كدامیك از پدیده های زیر شكست نور اتفاق می افتد

الف:رنگین كمان      ب:تشكیل كانون در عدسی    ج:تشكیل طیف در منشور   د:همه موارد

15-قانون بازتاب نور در كدام مورد صحیح است

الف:انعكاس از آینه   ب:انعكاس از سطح ناصاف   ج:انعكاس از آب آرام    د:همه موارد

16-سه آینه كوژ،كاو و تخت در اختیار داریم میدان دید كدام وسیع تر است

الف:كوژ                  ب:كاو                     ج:تخت                   د: میدان دیدهمه یكسان است

17-علت كدامیك سیر نور به خط مستقیم است

الف :تشكیل سایه                 ب:خورشید گرفتگی            ج:ماه گرفتگی       د:همه موارد

18-كدامیك از اجسام زیر منیر است

الف:آینه                 ب:ماه                     ج:خورشید            د:الف و ج

19-هنگامی كه نور از آب وارد هوا می شودسرعت آن............

الف:تغییر نمی كند               ب:زیادمی شود     ج:كم می شود       د: تغییر نمی كندولی مسیر آن كج می شود

20-از كدامیك از آینه های زیر در دندانپزشكی استفاده می شود

الف:تخت                ب:محدب               ج:مقعر                   د:محدب و مقعر

 

 

 

نمونه سوال دوم راهنمایی

 

1-كدامیك از موارد زیر از خواص شیمیایی گوگرد است

الف:جامد زرد رنگ است     ب:نقطه ذوب آن 119 درجه سانتیگراد است

ج:در هوا با شعله آبی می سوزد         د:نارسانا است

2-در كدامیك از تغییرات زیر ساختار ذره ای و ماهیت شیمیایی ماده عوض می شود

الف:ذوب شدن گوگرد          ب:ملتهب شدن سیم درون لامپ      ج:منجمد شدن الكل  د:پختن تخم مرغ

3-كدامیك تغییر شیمیایی است

الف:ذوب شدن یخ-جوشیدن آب                     ب:زنگ زدن میخ-سوختن چوب

ج:تبخیرآب-حل شدن شكر                              د:آسیاب كردن گندم-پختن نان

4-كدام مورد در باره سوختن چوب صحیح است

الف:سوختن كند –گرماده   ب:سوختن تند –گرماگیر   ج: سوختن كند–گرماگیر    د: سوختن تند –گرماده  

5-در نوشتن نماد شیمیایی كدام عنصر از دو حرف لاتین استفاده میشود

الف:گوگرد              ب:سدیم                                ج:كربن                   اكسیژن

6-هنگام واكنش شیمیایی انرژی شیمیایی اضافی به صورت كدامیك از انرژی های زیر آزاد می شود

الف:نور                   ب:گرما                   ج:صوت                  د:همه موارد

7-وقتی شیر گاز را ببندیم كدامیك از عوامل تولید آتش را از بین می بریم

الف:گرما                 ب:سوخت              ج:اكسیژن             د:همه موارد

8-كدامیك از خواص فیزیكی ماده محسوب نمی شود

الف:رنگ و بو         ب:سختی و نقطه ذوب         ج:شكل و اندازه                    د:نقطه جوش و رسانایی

9-به ترتیب برای نشان دادن عنصر و واكنش شیمیایی از چه استفاده می شود

الف:معادله نمادی،فرمول شیمیایی                   ب: نماد شیمیایی    معادله نمادی

ج: فرمول شیمیایی    نماد شیمیایی                 د: معادله نمادی نماد شیمیایی   

10-در تغییر شیمیایی كدامیك تغییر نمی كند

الف:شكل ماده      ب:اتم ماده             ج:مولكول ماده                     د:ساختار ذره های ماده

11-در تبدیل 8 مولكول گاز سه اتمی به 4 مولكول گاز شش اتمی چه تغییری روی می دهدوچه چیز تغییر می كند

الف:شیمیایی،ساختار مولكول           ب:فیزیكی ،نوع اتم    ج:فیزیكی،نوع مولكول    د:شیمیایی،نوع اتم

 

12-واكنش های شیمیایی معمولا با تغییر قابل مشاهده در چه چیزی همراه است

الف:تولید گاز        ب:توولید شعله     ج:تغییر رنگ         د:همه موارد

13-از سوختن پارافین شمع چه موادی حاصل می شود

الف":كربن و كربن دی اكسید    ب:كربن و هیدروژن       ج :بخار آب و كربن دی اكسید   د:هیدروژن و اكسیژن

14-روی آهن را رنگ می زنند تا زنگ نزندزیرا

الف :رنگ از تماس نیتروژن با آهن جلوگیری كند          ب:رنگ با آهن واكنش دهدوآهن را حفظ كند

ج: رنگ از تماس كربن دی اكسید   با آهن جلوگیری كند د: رنگ از تماس اكسیژن با آهن جلوگیری كند

15-از واكنش آهن وگوگرد بر اثر حارت چه ماده ای حاصل می شود

الف:آهن اكسید                    ب:آهن سولفید                     ج:زنگ آهن           د:آهن سولفیت

16-در واكنشهای شیمیایی گرماده انرژی شیمیایی واكنش دهنده ها .................فراورده هاست

الف:كمتر از            ب:بیشتر از            ج:مساوی               د:دو برابر

17-كدام ماده زیر می سوزد ولی سوخت محسوب نمی شود

الف:زغال سنگ    ب:پارچه                                ج:نفت                    د:بنزین

18-كدام گاز باعث شعله ورشدن یك تكه چوب گداخته می شود

الف:هیدروژن        ب:اكسیژن             ج:نیتروژن             د:كربن دی اكسید

19:خاموش شدن شمع در زیر یك لیوان نظریه كدام دانشمند را در باره سوختن ثابت می كند

الف:لاووازیه           ب:اشتال                                ج:آمپدوكلس        د:نیوتن

20-انرژی فعالسازی كدامیك از مواد زیر بیشتر است

الف:بنزین              ب:چوب كبریت                     ج:گاز شهری         د:زغال سنگ

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هر بچه ای که عاشق علوم است این وبلاگ برای او ساخته شده
امیدوارم خوشش بیاد
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
-- Begin Translator Code -->

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس